Θεσμικό Πλαίσιο

Θεσμικό Πλαίσιο          Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, είναι η Απόφαση ΡΑΕ 313/2019 «Κανονισμός Λειτουργίας Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών στον τομέα της Λιανικής Αγοράς Ενέργειας» (ΦΕΚ 1254 Β/ 12.04.2019).

Ειδικότερα:

  1. Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 "Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ" (ΕΕ L 211 της 14.8.2009) και της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 "Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ" (ΕΕ L 211 της 14.8.2009).
  2. N.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 22-24, 27 και 49.
  3. Κατευθυντήριες Γραμμές που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της πρακτικής υιοθέτησης εργαλείων σύγκρισης τιμών (Guidelines of Good Practice on Price Comparison Tools, Ref: C12-CEM-54-03 10 July 2012). 
  4. Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β΄ 832, 09.04.2013) όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 7.
  5. Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, και Ενέργειας «Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β΄1969/2018) όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 7.
  6. N. 3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.
  7. H Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών ηλεκτρικής η οποία έλαβε χώρα στις 25/01/2019 μέχρι 15/02/2019.
Οφέλη καταναλωτή
Οφέλη καταναλωτή
Στόχος - Σκοπός
Στόχος - Σκοπός