Μπορώ να επαληθεύσω το λογαριασμό μου στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών?

Οι λογαριασμοί κατανάλωσης (ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού αερίου) περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα:

 1. Ανταγωνιστικό σκέλος ή χρεώσεις Προμήθειας: Είναι οι χρεώσεις που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα του Προμηθευτή, είναι συνήθως αναλογικές της κατανάλωσης (€/kWh) και περιέχουν κατά κανόνα και μια πάγια χρέωση (πχ ανά μήνα ή ανά έτος κλπ).
 2. Ρυθμιζόμενο σκέλος ή Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις : Είναι το τμήμα του λογαριασμού το οποίο καταβάλουν οι καταναλωτές για τη μεταφορά και τη διανομή της ενέργειας μέχρι του σημείου του ακινήτου τους (χρεώσεις για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και για τα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου) και για την περίπτωση της ηλεκτρικής Ενέργειας επιπρόσθετα οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων.
 3. Φόροι και τέλη, τα οποία περιλαμβάνουν:
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) τον οποίο ο Προμηθευτής υποχρεούται, να συν εισπράττει με τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς αερίου και να τον αποδίδει στο Ελληνικό Κράτος.
  • Ειδικό τέλος (5‰) το οποίο εφαρμόζεται επί του συνόλου των πάγιων και αναλογικών χρεώσεων Προμήθειας, Διανομής, Μεταφοράς και ΕΦΚ.
  • Φ.Π.Α: Όλες οι ως άνω περιγραφόμενες χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε Φ.Π.Α 6%.
 4. Χρεώσεις υπέρ τρίτων για την περίπτωση της ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου συν εισπράττονται :
  • Χρεώσεις υπέρ ΕΡΤ
  • Δημοτικά Τέλη, Δημοτικός Φόρος και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, αποτελεί μια εφαρμογή που συγκρίνει τα τιμολόγια των Προμηθευτών μόνο όσον αφορά το ανταγωνιστικό και ρυθμιζόμενο σκέλος (δηλαδή το καθαρό κόστος ενέργειας) και δεν αποτυπώνει όλα τα στοιχεία του λογαριασμού κατανάλωσης.

Επιπρόσθετα, η σύγκριση, γίνεται  με βάση ορισμένες βασικές παραδοχές (οι οποίες εφαρμόζονται οριζόντια σε όλα τα δημοσιευμένα τιμολόγια των Προμηθευτών για λόγους ίσης μεταχείρισης).

Το αποτέλεσμα της πραγματικής τιμολόγησης των προμηθευτών μέσω της έκδοση λογαριασμών, ενδέχεται να διαφοροποιείται, τόσο ως προς τις χρονικές περιόδους που αυτή αφορά, όσο και ως προς τις ενσωματώσεις και τα σχήματα εκπτώσεων ή προσφορών  που μπορεί να λαμβάνουν χώρα σε κάθε περίπτωση.

Όλοι οι υπολογισμοί μέσα στο εργαλείο αποσκοπούν στο να δώσουν στον καταναλωτή μια προσέγγιση της χρέωσης ή του οφέλους (με τη μορφή εκπτώσεων) που μπορεί να υπάρχουν στα ενεργειακά προϊόντα με ομοιόμορφο τρόπο μεταξύ των προμηθευτών. Ωστόσο, το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, λειτουργεί ως ένα κοινός τόπος συγκέντρωσης, αναζήτησης και σύγκρισης στοιχείων κόστους, αλλά δεν αποτελεί εφαρμογή απόλυτης τιμολόγησης και επαλήθευσης του λογαριασμού κατανάλωσης.