Τι μπορώ να δω στην καρτέλα αποτελεσμάτων της Σύγκρισης?

Οι βασικές πληροφορίες που υπάρχουν στην οθόνη της σύγκρισης είναι οι παρακάτω:

  1.  «Βασική Χρέωση» : Είναι η χρέωση (σε €) που προκύπτει από τις χρεώσεις ενέργειας των δημοσιευμένων τιμοκαταλόγων (σε €/kWh) και των παγίων, πριν την επιβολή τυχόν ρητρών και όποιων εκπτώσεων
  2. «Ρήτρες»: Πιθανές αναπροσαρμογές επί της «Βασικής Χρέωσης» που εφαρμόζονται στο τιμολόγιο (όπως ρήτρα Προσαρμογής Οριακής Τιμής Συστήματος, Ρήτρα CO2 καθώς και της ρήτρας Πρόωρης αποχώρησης)
  3. «Βασικές Εκπτώσεις» : Οι εκπτώσεις που ο καταναλωτής έχει επιλέξει να ενσωματώσει στη διαδικασία της σύγκρισης, πχ Έκπτωση Συνέπειας
  4. «Πιθανές πρόσθετες εκπτώσεις»: Οι εκπτώσεις που ο καταναλωτής έχει επιλέξει να μην ενσωματώσει στη διαδικασία της σύγκρισης, πχ Έκπτωση αν υπάρχει και εξοχική κατοικία στον ίδιο Προμηθευτή)
  5. «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις» : Είναι κοινές για όλους τους προμηθευτές και αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους ενέργειας.
  6. «Τελική Χρέωση Ενέργειας»: Είναι το αποτέλεσμα (σε €) των προηγούμενων στηλών για κάθε ενεργειακό πακέτο που προκύπτει ως εξής : (Βασικές Χρεώσεις) + (Ρήτρες) – (Βασικές Εκπτώσεις) + (Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις), και αποτελεί το κριτήριο κατάταξης στη σύγκριση  από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.