Πως Υπολογίζονται οι Εκπτώσεις:

Για τις ανάγκες του Εργαλείου, υπάρχουν 7 κατηγορίες Εκπτώσεων:

  1. ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ : Είναι οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται επί της βασικής χρέωσης των παγίων όταν ο καταναλωτής είναι συνεπής
  2. ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ: Είναι οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται επί της βασικής χρέωσης Ενέργειας όταν ο καταναλωτής είναι συνεπής
  3. ΠΑΓΙΟΥ: Είναι οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται επί της βασικής  χρέωσης των παγίων όταν ο καταναλωτής πληροί κάποιες προδιαγραφές (πχ είναι νέος πελάτης, ή έχει 2η παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου στον Προμηθευτή κλπ).
  4. ΧΡΕΩΣΕΩΝ: Είναι οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται επί της βασικής  χρέωσης ενέργειας όταν ο καταναλωτής πληροί κάποιες προδιαγραφές (πχ είναι νέος πελάτης, ή έχει 2η παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου στον Προμηθευτή κλπ).
  5. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΓΙΟΥ : Είναι οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται επί της  χρέωσης των παγίων αφού έχουν πρώτα εφαρμοσθεί οι εκπτώσεις ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ και ΠΑΓΙΟΥ, όταν ο καταναλωτής πληροί κάποιες προδιαγραφές (πχ είναι νέος πελάτης, ή έχει 2η παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου στον Προμηθευτή κλπ).
  6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ : Είναι οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται επί της  χρέωσης ενέργειας, αφού έχουν πρώτα εφαρμοσθεί οι εκπτώσεις ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΧΡEΩΣΕΩΝ και ΧΡΕΩΣΕΩΝ, όταν ο καταναλωτής πληροί κάποιες προδιαγραφές (πχ είναι νέος πελάτης, ή έχει 2η παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου στον Προμηθευτή κλπ).
  7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ : Είναι παροχές, που προσφέρονται, αλλά δε δύναται να ποσοτικοποιηθούν, όπως για παράδειγμα δωροεπιταγές, ασφαλιστικά προγράμματα, παροχή τεχνικής βοήθειας ή συντήρησης εξοπλισμού κλπ.

 

Οι εκπτώσεις υπολογίζονται ως  ποσοστό επί τοις εκατό (%) το οποίο εφαρμόζεται επί της εκάστοτε χρέωσης.

Για παράδειγμα, μια Έκπτωση Συνέπειας Χρεώσεων 10%, σε ένα προϊόν που η χρέωση ενέργειας έχει υπολογισθεί σε 100 €, θα λάβει τιμή 10 €.

Αντίστοιχα μια Έκπτωση Συνέπειας Παγίων 10 % σε ένα προϊόν που η χρέωση παγίων έχει υπολογισθεί σε 10 €, θα λάβει τιμή 1 € κ.ο.κ.

Οι κατηγορίες εκπτώσεων που επιλέγει ο καταναλωτής στο αντίστοιχο βήμα θα χαρακτηρισθούν ως «Προεπιλεγμένες Εκπτώσεις»,  θα τις βρείτε στην αντίστοιχη στήλη των αποτελεσμάτων σύγκρισης και θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της στήλης «Τελικό κόστος ενέργειας» και την τελική κατάταξη των τιμολογίων. (πχ στο παράδειγμα έχουν επιλεγεί οι Εκπτώσεις Συνέπειας Ενέργειας και Συνέπειας Παγίου).

Μπορείτε να επιλέξετε όποιο συνδυασμό επιθυμείτε.

Οι υπόλοιπες εκπτώσεις που προσφέρονται από τους Προμηθευτές, αλλά δε τις έχετε επιλέξει για να ενσωματωθούν στις «Προεπιλεγμένες» (πχ στο παράδειγμα Οι εκπτώσεις Χρεώσεων, οι εκπτώσεις Παγίου, οι Επιπλέον Χρεώσεων και οι Επιπλέον Παγίου ), υπολογίζονται κανονικά και εμφανίζονται στη στήλη «Πιθανές Πρόσθετες Εκπτώσεις», αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της στήλης «Τελικό κόστος ενέργειας» και την τελική κατάταξη των τιμολογίων.

Μπορείτε ωστόσο να τις δείτε αναλυτικά και να κρίνετε αν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή σας και θα μπορούσατε να τις λάβετε επιπρόσθετα.

Αν δεν επιλέξετε καμία κατηγορία έκπτωσης, τότε όλες οι εκπτώσεις θα θεωρηθούν ως «Πιθανές Πρόσθετες Εκπτώσεις» και δε θα ληφθούν υπόψη για την κατάταξη των τιμολογίων.

Αντίθετα, αν επιλέξετε όλες τις κατηγορίες, τότε όλες οι εκπτώσεις θα θεωρηθούν ως «Προεπιλεγμένες Εκπτώσεις» και θα ληφθούν υπόψη για την κατάταξη των τιμολογίων.

Οι «Πρόσθετες Παροχές», πάντοτε εμφανίζονται στη στήλη «Πιθανές Πρόσθετες Εκπτώσεις», εφόσον δεν ποσοτικοποιούνται σε €, αλλά είναι περιγραφικές.

Βασικές Δυνατότητες
Βασικές Δυνατότητες
Βασικές Αρχές
Βασικές Αρχές
Βασικές Παραδοχές
Βασικές Παραδοχές
Οδηγίες Αναζήτησης
Οδηγίες Αναζήτησης
Οδηγίες Σύγκρισης
Οδηγίες Σύγκρισης