Συχνές Ερωτήσεις

Πεδίο εφαρμογής του Εργαλείου είναι τα τιμολόγια Μικρών Πελατών Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής ενέργειας και τα Οικιακά και Εμπορικά τιμολόγια Τελικών Πελατών Φυσικού Αερίου.

Για την περίπτωση πελατών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μικροί Πελάτες θεωρούνται  οι Οικιακοί πελάτες, καθώς και οι Επαγγελματικοί πελάτες με παροχές που δεν ξεπερνούν τα 25 kVA σε εγκατεστημένη ισχύ.

Οι μεγάλες επαγγελματικές παροχές Χαμηλής Τάσης (τα γνωστά Γ22 τιμολόγια), δεν θεωρούνται μικροί πελάτες.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση και προστασία των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος, ενσωμάτωσε στο εργαλείο και τις εκπτώσεις των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), ενώ στο πλαίσιο της γενικότερης ενδυνάμωσης του καταναλωτή στην προσφερόμενη πληροφορία συμπεριέλαβε και το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους ενέργειας.  

Για την περίπτωση πελατών Φυσικού Αερίου, δεν περιλαμβάνονται Βιομηχανικά τιμολόγια και τιμολόγια Ηλεκτροπαραγωγών.

Οι βασικές πληροφορίες που υπάρχουν στην οθόνη της σύγκρισης είναι οι παρακάτω:

 1.  «Βασική Χρέωση» : Είναι η χρέωση (σε €) που προκύπτει από τις χρεώσεις ενέργειας των δημοσιευμένων τιμοκαταλόγων (σε €/kWh) και των παγίων, πριν την επιβολή τυχόν ρητρών και όποιων εκπτώσεων
 2. «Ρήτρες»: Πιθανές αναπροσαρμογές επί της «Βασικής Χρέωσης» που εφαρμόζονται στο τιμολόγιο (όπως ρήτρα Προσαρμογής Οριακής Τιμής Συστήματος, Ρήτρα CO2 καθώς και της ρήτρας Πρόωρης αποχώρησης)
 3. «Βασικές Εκπτώσεις» : Οι εκπτώσεις που ο καταναλωτής έχει επιλέξει να ενσωματώσει στη διαδικασία της σύγκρισης, πχ Έκπτωση Συνέπειας
 4. «Πιθανές πρόσθετες εκπτώσεις»: Οι εκπτώσεις που ο καταναλωτής έχει επιλέξει να μην ενσωματώσει στη διαδικασία της σύγκρισης, πχ Έκπτωση αν υπάρχει και εξοχική κατοικία στον ίδιο Προμηθευτή)
 5. «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις» : Είναι κοινές για όλους τους προμηθευτές και αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους ενέργειας.
 6. «Τελική Χρέωση Ενέργειας»: Είναι το αποτέλεσμα (σε €) των προηγούμενων στηλών για κάθε ενεργειακό πακέτο που προκύπτει ως εξής : (Βασικές Χρεώσεις) + (Ρήτρες) – (Βασικές Εκπτώσεις) + (Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις), και αποτελεί το κριτήριο κατάταξης στη σύγκριση  από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.

Οι λογαριασμοί κατανάλωσης (ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού αερίου) περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα:

 1. Ανταγωνιστικό σκέλος ή χρεώσεις Προμήθειας: Είναι οι χρεώσεις που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα του Προμηθευτή, είναι συνήθως αναλογικές της κατανάλωσης (€/kWh) και περιέχουν κατά κανόνα και μια πάγια χρέωση (πχ ανά μήνα ή ανά έτος κλπ).
 2. Ρυθμιζόμενο σκέλος ή Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις : Είναι το τμήμα του λογαριασμού το οποίο καταβάλουν οι καταναλωτές για τη μεταφορά και τη διανομή της ενέργειας μέχρι του σημείου του ακινήτου τους (χρεώσεις για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και για τα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου) και για την περίπτωση της ηλεκτρικής Ενέργειας επιπρόσθετα οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων.
 3. Φόροι και τέλη, τα οποία περιλαμβάνουν:
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) τον οποίο ο Προμηθευτής υποχρεούται, να συν εισπράττει με τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς αερίου και να τον αποδίδει στο Ελληνικό Κράτος.
  • Ειδικό τέλος (5‰) το οποίο εφαρμόζεται επί του συνόλου των πάγιων και αναλογικών χρεώσεων Προμήθειας, Διανομής, Μεταφοράς και ΕΦΚ.
  • Φ.Π.Α: Όλες οι ως άνω περιγραφόμενες χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε Φ.Π.Α 6%.
 4. Χρεώσεις υπέρ τρίτων για την περίπτωση της ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου συν εισπράττονται :
  • Χρεώσεις υπέρ ΕΡΤ
  • Δημοτικά Τέλη, Δημοτικός Φόρος και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, αποτελεί μια εφαρμογή που συγκρίνει τα τιμολόγια των Προμηθευτών μόνο όσον αφορά το ανταγωνιστικό και ρυθμιζόμενο σκέλος (δηλαδή το καθαρό κόστος ενέργειας) και δεν αποτυπώνει όλα τα στοιχεία του λογαριασμού κατανάλωσης.

Επιπρόσθετα, η σύγκριση, γίνεται  με βάση ορισμένες βασικές παραδοχές (οι οποίες εφαρμόζονται οριζόντια σε όλα τα δημοσιευμένα τιμολόγια των Προμηθευτών για λόγους ίσης μεταχείρισης).

Το αποτέλεσμα της πραγματικής τιμολόγησης των προμηθευτών μέσω της έκδοση λογαριασμών, ενδέχεται να διαφοροποιείται, τόσο ως προς τις χρονικές περιόδους που αυτή αφορά, όσο και ως προς τις ενσωματώσεις και τα σχήματα εκπτώσεων ή προσφορών  που μπορεί να λαμβάνουν χώρα σε κάθε περίπτωση.

Όλοι οι υπολογισμοί μέσα στο εργαλείο αποσκοπούν στο να δώσουν στον καταναλωτή μια προσέγγιση της χρέωσης ή του οφέλους (με τη μορφή εκπτώσεων) που μπορεί να υπάρχουν στα ενεργειακά προϊόντα με ομοιόμορφο τρόπο μεταξύ των προμηθευτών. Ωστόσο, το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, λειτουργεί ως ένα κοινός τόπος συγκέντρωσης, αναζήτησης και σύγκρισης στοιχείων κόστους, αλλά δεν αποτελεί εφαρμογή απόλυτης τιμολόγησης και επαλήθευσης του λογαριασμού κατανάλωσης.

Η σχέση του καταναλωτή με τον Προμηθευτή του, είναι η πιο σημαντική. Όλες οι απορίες, διευκρινίσεις και αναλύσεις επί του λογαριασμού κατανάλωσης και ο καλύτερος τρόπος κάλυψης των ενεργειακών σας αναγκών, ξεκινούν από αυτή τη σχέση και τη μεταξύ σας σύμβαση προμήθειας.

Το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, δεν αντικαθιστά και ούτε μπορεί να αποτυπώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης και τις σχέσεις επικοινωνίας που ένας Προμηθευτής μπορεί να σας προσφέρει.

To Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών βασίζεται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των εταιρειών και δε λαμβάνει υπόψη προσφορές, όπως για παράδειγμα δωροεπιταγές, ασφαλιστικά προγράμματα, παροχή τεχνικής βοήθειας ή συντήρησης εξοπλισμού κλπ.

Παροχές τέτοιας φύσης, εμφανίζονται ως «Πρόσθετες παροχές» στο πεδίο «Πιθανές Πρόσθετες Εκπτώσεις». Αυτές οι παροχές δεν ποσοτικοποιούνται σε ευρώ (€) και περιγράφονται υπό μορφή κειμένου.

Είναι σημαντικό να επιλέγετε την καρτέλα «Πληροφορίες» σε κάθε ενεργειακό προϊόν όπου θα δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του, τις ημέρες που αφορούν οι πάγιες χρεώσεις, τις πιθανές κλίμακες των  χρεώσεων ενέργειας, τα ιστορικά στοιχεία των χρεώσεων, όταν πρόκειται για προϊόντα Φυσικού Αερίου και άλλες λεπτομέρειες που επιθυμεί ο Προμηθευτής να προσέξουμε.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά την ενσωμάτωση των εκπτώσεων, για να είστε σίγουροι ότι μια έκπτωση που ένας Προμηθευτής προσφέρει έχει εφαρμογή στην περίπτωσή σας.

Για παράδειγμα, αν προσφέρεται μια έκπτωση για πελάτη ο οποίος προμηθεύεται και Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο, μπορεί να μη βρίσκει εφαρμογή σε κάποιες περιοχές της χώρας (πχ Πάτρα, Ιωάννινα κ.ά.), που δεν υπάρχει ακόμη πρόσβαση στο Φυσικό Αέριο.

Γενικότερα, το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, λειτουργεί ως ένα κοινός τόπος συγκέντρωσης, αναζήτησης και σύγκρισης, αλλά δεν αποτελεί εργαλείο απόλυτης τιμολόγησης και επαλήθευσης λογαριασμού.

Για τις ανάγκες του Εργαλείου, υπάρχουν 7 κατηγορίες Εκπτώσεων:

 1. ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ : Είναι οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται επί της βασικής χρέωσης των παγίων όταν ο καταναλωτής είναι συνεπής
 2. ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ: Είναι οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται επί της βασικής χρέωσης Ενέργειας όταν ο καταναλωτής είναι συνεπής
 3. ΠΑΓΙΟΥ: Είναι οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται επί της βασικής  χρέωσης των παγίων όταν ο καταναλωτής πληροί κάποιες προδιαγραφές (πχ είναι νέος πελάτης, ή έχει 2η παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου στον Προμηθευτή κλπ).
 4. ΧΡΕΩΣΕΩΝ: Είναι οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται επί της βασικής  χρέωσης ενέργειας όταν ο καταναλωτής πληροί κάποιες προδιαγραφές (πχ είναι νέος πελάτης, ή έχει 2η παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου στον Προμηθευτή κλπ).
 5. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΓΙΟΥ : Είναι οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται επί της  χρέωσης των παγίων αφού έχουν πρώτα εφαρμοσθεί οι εκπτώσεις ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ και ΠΑΓΙΟΥ, όταν ο καταναλωτής πληροί κάποιες προδιαγραφές (πχ είναι νέος πελάτης, ή έχει 2η παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου στον Προμηθευτή κλπ).
 6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ : Είναι οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται επί της  χρέωσης ενέργειας, αφού έχουν πρώτα εφαρμοσθεί οι εκπτώσεις ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΧΡEΩΣΕΩΝ και ΧΡΕΩΣΕΩΝ, όταν ο καταναλωτής πληροί κάποιες προδιαγραφές (πχ είναι νέος πελάτης, ή έχει 2η παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου στον Προμηθευτή κλπ).
 7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ : Είναι παροχές, που προσφέρονται, αλλά δε δύναται να ποσοτικοποιηθούν, όπως για παράδειγμα δωροεπιταγές, ασφαλιστικά προγράμματα, παροχή τεχνικής βοήθειας ή συντήρησης εξοπλισμού κλπ.

 

Οι εκπτώσεις υπολογίζονται ως  ποσοστό επί τοις εκατό (%) το οποίο εφαρμόζεται επί της εκάστοτε χρέωσης.

Για παράδειγμα, μια Έκπτωση Συνέπειας Χρεώσεων 10%, σε ένα προϊόν που η χρέωση ενέργειας έχει υπολογισθεί σε 100 €, θα λάβει τιμή 10 €.

Αντίστοιχα μια Έκπτωση Συνέπειας Παγίων 10 % σε ένα προϊόν που η χρέωση παγίων έχει υπολογισθεί σε 10 €, θα λάβει τιμή 1 € κ.ο.κ.

Οι κατηγορίες εκπτώσεων που επιλέγει ο καταναλωτής στο αντίστοιχο βήμα θα χαρακτηρισθούν ως «Προεπιλεγμένες Εκπτώσεις»,  θα τις βρείτε στην αντίστοιχη στήλη των αποτελεσμάτων σύγκρισης και θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της στήλης «Τελικό κόστος ενέργειας» και την τελική κατάταξη των τιμολογίων. (πχ στο παράδειγμα έχουν επιλεγεί οι Εκπτώσεις Συνέπειας Ενέργειας και Συνέπειας Παγίου).

Μπορείτε να επιλέξετε όποιο συνδυασμό επιθυμείτε.

Οι υπόλοιπες εκπτώσεις που προσφέρονται από τους Προμηθευτές, αλλά δε τις έχετε επιλέξει για να ενσωματωθούν στις «Προεπιλεγμένες» (πχ στο παράδειγμα Οι εκπτώσεις Χρεώσεων, οι εκπτώσεις Παγίου, οι Επιπλέον Χρεώσεων και οι Επιπλέον Παγίου ), υπολογίζονται κανονικά και εμφανίζονται στη στήλη «Πιθανές Πρόσθετες Εκπτώσεις», αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της στήλης «Τελικό κόστος ενέργειας» και την τελική κατάταξη των τιμολογίων.

Μπορείτε ωστόσο να τις δείτε αναλυτικά και να κρίνετε αν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή σας και θα μπορούσατε να τις λάβετε επιπρόσθετα.

Αν δεν επιλέξετε καμία κατηγορία έκπτωσης, τότε όλες οι εκπτώσεις θα θεωρηθούν ως «Πιθανές Πρόσθετες Εκπτώσεις» και δε θα ληφθούν υπόψη για την κατάταξη των τιμολογίων.

Αντίθετα, αν επιλέξετε όλες τις κατηγορίες, τότε όλες οι εκπτώσεις θα θεωρηθούν ως «Προεπιλεγμένες Εκπτώσεις» και θα ληφθούν υπόψη για την κατάταξη των τιμολογίων.

Οι «Πρόσθετες Παροχές», πάντοτε εμφανίζονται στη στήλη «Πιθανές Πρόσθετες Εκπτώσεις», εφόσον δεν ποσοτικοποιούνται σε €, αλλά είναι περιγραφικές.

Ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από τα εξής σκέλη: το ανταγωνιστικό σκέλος και το ρυθμιζόμενο σκέλος. Η χρέωση με τίτλο «Ρήτρα Προσαρμογής» ή «Τέλος/ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος», αποτελεί ανταγωνιστική χρέωση, δηλαδή σχετίζεται άμεσα με την εμπορική και τιμολογιακή πολιτική του κάθε Προμηθευτή και τη στρατηγική διαχείρισης του ρίσκου της πρόσθετης χρέωσης που εφαρμόζεται στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων του, έναντι διακυμάνσεων σε συνιστώσες που αθροίζουν στο συνολικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με το οποίο επιβαρύνεται ο εν λόγω Προμηθευτής. Αποτελεί δηλαδή η «ρήτρα προσαρμογής» μέρος της Χρέωσης Προμήθειας και όχι μέρος της Ρυθμιζόμενης Χρέωσης, και είναι στην κρίση του κάθε προμηθευτή εάν και με πιο τρόπο (μερικώς ή ολόκληρο) θα μετακυλήσει στον τελικό καταναλωτή το επιπρόσθετο κόστος από τις εν λόγω διακυμάνσεις του κόστους ενέργειας που τον επιβαρύνει.

Οι  χρεώσεις αυτές, συμπεριλαβανομένης και της εν λόγω ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος αποτελούν μέρος της σύμβασης προμήθειας, του κάθε προμηθευτή, ενώ η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία για των υπολογισμό των εν λόγω χρεώσεων αναγράφεται μέσα σε αυτή.

Εφόσον λοιπόν η Σύμβαση Προμήθειας μεταξύ του καταναλωτή και του Πελάτη, προβλέπει την επιβολή της ανωτέρω Ρήτρας, η τελευταία είναι νόμιμη, στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

H Αρχή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της περί  προστασίας των καταναλωτών και για τη διασφάλιση της ενημέρωσής τους βάσει των αρχών της διαφάνειας, της απλότητας και της σαφήνειας των τιμολογίων που προσφέρονται στους Μικρούς Καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας, προχώρησε στην έκδοση της Απόφασή της ««Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ΧΤ» (ΦΕΚ B 1364/ 14.04.2020)», βάσει της οποίας  πρότεινε την τυποποίηση και απλοποίηση του τρόπου υπολογισμού των ρητρών αναπροσαρμογής.

 Περισσότερες πληροφορίες για το πως υπολογίζονται οι Ρήτρες Προσαρμογής Τιμολογίου στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών μπορείτε να βρείτε από το κεντρικό μενού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ->ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ-> Ρητρες Προσαρμογής Τιμολογίου

Μέσω των λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, οι καταναλωτές καλούνται να καταβάλλουν το κόστος που τους αναλογεί για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην ηλεκτροδότηση και την αεριοδότησή τους, δηλαδή για την την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου (χρέωση προμήθειας/κατανάλωσης ενέργειας), καθώς και για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις χρεώσεις για τη μεταφορά και τη διανομή της ενέργειας μέχρι του σημείου του ακινήτου τους (χρεώσεις για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και για τα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου). Τα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης του Δικτύου Διανομής και του Συστήματος Μεταφοράς εισπράττονται από τον εκάστοτε προμηθευτή και αποδίδονται στο Διαχειριστή του Δικτύου και αντίστοιχα στο Διαχειριστή του Συστήματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη σωστή λειτουργία, τη συντήρηση και την επέκταση του Δικτύου Διανομής και αντίστοιχα του Συστήματος Μεταφοράς. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πως υπολογίζονται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών μπορείτε να βρείτε από το κεντρικό μενού στις  ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υπάρχει Εγχειρίδιο Χρήσης, στο οποίο μπορείτε να δείτε σε αναλυτικά βήματα το πώς πραγματοποιείται μια Αναζήτηση ή μια Σύγκριση ενεργειακών προϊόντων στο κεντρικό μενού κάτω από την ένδειξη ΕΣΤ .