Φυσικό Αέριο

Φυσικό Αέριο    Ρυθμιζόμενες χρεώσεις Φυσικού Αερίου

 

Με το ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015), άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο στη λιανική αγορά φυσικού αερίου, διαχωρίζοντας τη ρυθμιζόμενη μονοπωλιακή δραστηριότητα διανομής φυσικού αερίου από την απελευθερωμένη ανταγωνιστική δραστηριότητα της προμήθειας, με σκοπό την πλήρη απελευθέρωση στην προμήθεια φυσικού αερίου από τις ΕΠΑ, ώστε όλοι οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και των οικιακών καταναλωτών, να έχουν το δικαίωμα επιλογής προμηθευτή φυσικού αερίου από 1.1.2018.

Στο πλαίσιο αυτό, από 1.1.2017 οι τρεις Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά και προμηθεύουν φυσικό αέριο σε οικιακούς καταναλωτές, ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας που μέχρι τότε κατείχαν ενιαία άδεια προμήθειας και διανομής φυσικού αερίου, προέβησαν σε λειτουργικό και νομικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής από τις δραστηριότητες προμήθειας αερίου, με την ίδρυση νέων Εταιρειών Προμήθειας και Διανομής Αερίου.

Συνέπεια των ανωτέρω ήταν ο διαχωρισμός των τιμολογίων προμήθειας φυσικού αερίου που επιβάλλουν οι νέες εταιρείες Παροχής αερίου στους καταναλωτές από τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις για τη μεταφορά και τη διανομή αερίου.

Για λόγους διαφάνειας και ορθής ενημέρωσης του καταναλωτή από 1.1.2017 οι Εταιρείες Παροχής Αερίου έχουν υποχρέωση να αναγράφουν διακριτά πλέον στα έντυπα των λογαριασμών Προμήθειας φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες Πελάτες τις χρεώσεις προμήθειας, διανομής και μεταφοράς, καθώς και να ανακοινώνουν ανά μήνα τα ισχύοντα τιμολόγια προμήθειας ανά κατηγορία τελικών καταναλωτών.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση καταβολής των χρεώσεων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου που εισπράττονται από τον Προμηθευτή και αποδίδονται στην Εταιρεία Διανομής που εξυπηρετεί την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή (και αντίστοιχα στο Διαχειριστή του Συστήματος φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη σωστή λειτουργία, τη συντήρηση και την επέκταση του Δικτύου Διανομής (και αντίστοιχα του Συστήματος Μεταφοράς), ίσχυε ανέκαθεν, καθώς οι χρεώσεις αυτές ήταν ενσωματωμένες στην μοναδιαία τιμή χρέωσης αερίου.

 

Χρέωση Δικτύου Διανομής

 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του Δικτύου Διανομής βάση της υπ’ αριθ. 1428/2020  Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4925/09.11.2020) για την περιοχή της Αττικής προβλέπονται για το 2020 ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Κατηγορία Πελατών

 

Συντελεστής Δυναμικότητας (1) (€/kWh/h)

 

Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh)

Οικιακό

1,0679853

0,0143368

Εμπορικό

1,0679853

0,0143368

 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του Δικτύου Διανομής βάση της υπ’ αριθ. 1429/2020 Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4882/04.11.2020) για την περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται για το 2020 ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Κατηγορία Πελατών

 

Συντελεστής Δυναμικότητας (1) (€/kWh/h)

 

Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh)

Οικιακό

0,3778158

0,0104600

Εμπορικό

0,3778158

0,0104600

 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του Δικτύου Διανομής βάση της υπ’ αριθ. 1429/2020  Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4882/04.11.2020) για την περιοχή της Θεσσαλίας προβλέπονται για το 2020 ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Κατηγορία Πελατών

 

Συντελεστής Δυναμικότητας (1) (€/kWh/h)

 

Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh)

Οικιακό

0,4357870

0,0106617

Εμπορικό

0,4357870

0,0106617

 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του Δικτύου Διανομής βάση της υπ’ αριθ. 1430/2020  Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 5072/17.11.2020) για την λοιπή Ελλάδα προβλέπονται για το 2020 ανά δίκτυο και κατηγορία πελατών, ως εξής:

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΔΑ

 

Δίκτυο

 

Συντελεστής Δυναμικότητας (1) (€/kWh/h)

 

Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh)

ΟΙΚΙΑΚΟ

 

Στερεά Ελλάδα

0,8601856

0,0204940

Κεντρική Μακεδονία

0,6957136

0,0177412

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

0,5270303

0,0155369

Κορινθία

-

-

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

 

Στερεά Ελλάδα

0,8940129

0,0099328

Κεντρική Μακεδονία

0,7060863

0,0072342

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

0,5788689

0,0085154

Κορινθία

-

-

 

Διευκρινίζεται ότι, ανάλογα με το συντελεστή δυναμικότητας και τη δυναμικότητα του εγκατεστημένου μετρητή, η οποία αναγράφεται στη Σύμβαση Σύνδεσης υπολογίζεται η πάγια χρέωση δυναμικότητας.

Χρέωση Συστήματος Μεταφοράς

Η χρέωση (αναλογική) για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προκύπτει βάση της υπ’ αριθ. 349/2016 Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β´ 3235/7.10.2016) «Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β΄ 3181/4.10.2016) και της υπ’ αριθ. 352/2016 Απόφασης ΡΑΕ «Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β’ 3513/1.11.2016). Υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει o εκάστοτε Προμηθευτής με το Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α. και κατά συνέπεια είναι μεταβαλλόμενη ανά μήνα.